ماشین حساب LRFD

LRFD

هر آنچه که شما نیاز دارید

ماشین حساب LRFD

چه کسانی از ماشین حساب LRFD استفاده می کنند

مهندسین طراح سازه

جهت انجام سریع و با دقت محاسبات طراحی قسمت های مختلف سازه و اعمال کنترل های آئین نامه ای

مهندسین ناظر و مجری سازه

ابزاری در دس ترس جهت بررسی الزامات آئین نامه در مراحل اجرایی سازه

دانشجویان مهندسی عمران

به منظور آشنایی با روند طراحی سازه ها و نحوه اعمال الزامات مختلف آئین نامه و همچنین بررسی اثر تغییر پارامترهای مختلف در روابط موجود

علاقه مندان به مهندسی عمران

تمامی افرادی که به مباحث مهندسی عمران علاقه مندند

ماشین حساب LRFD

انجام دقیق و سریع محاسبات به همراه اعمال الزامات و محدودیت های آئین نامه های موجود در روند طراحی سازه ها، به عنوان یک مهارت لازم و ضروری برای مهندسین عمران به شمار می رود. همچنین تغییر رویکرد طراحی سازه ها از روش "تنش مجاز (ASD)" به روش "ضرایب بار و مقاومت (LRFD)"، علی رغم بهبود روند طراحی اقتصادی سازه ها، باعث افزایش حجم محاسبات گردیده که نیاز به دقت بالاتری دارد.
بر همین اساس، اپلیکیشن ماشین حساب LRFD به عنوان مجموعه کاملی از برنامه های محاسباتی طراحی سازه ها ارائه گردیده است. برنامه های موجود در این نرم افزار مطابق با آخرین ویرایش آئین نامه های طراحی سازه (مباحث مقررات ملی ساختمان، استاندارد 2800 و ...) می باشند.

برنامه های در دست تهیه

طراحی سازه های بتنی

محاسبه x ̅_b,ρ_b مقطع T شکل
بررسی ضوابط مقطع Tشکل
محاسبه ظرفیت خمشی مقطع Tشکل
محاسبه ضریب طول موثر ستون (K)
محاسبه برش ۲ طرفه در دال بتنی
محاسبه طول مهاری مستقیم میلگرد فشاری

طراحی سازه های فولادی

- جداول اشتال
محاسبه λ_p,λ_r خمش
محاسبه U,A_e در کشش
طراحی مقاطع فولادی برای نیروی کششی
محاسبه ظرفیت خمشی BOX
کنترل طول تیر پیوند

محاسبات لرزه ای سازه ها

محاسبه لنگر واژگونی سازه
تعیین تعداد مودهای موثر بر پاسخ سازه
ترکیب پاسخ های مودی (SRSS , CQC)

مکانیک خاک و مهندسی پی

بررسی لغزش افقی پی/دیوار حائل
تعیین خطر گودبرداری قائم
محاسبه ظرفیت باربری نوک شمع
محاسبه ظرفیت باربری جداره شمع

تصاویر برنامه